Persoonlijk advies? Wij helpen u graag! | 085-0516871
Algemene Voorwaarden

Wexxler B.V.
Marconiweg 9
8501 XM Joure
KvK nr. 71566031

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer:
Wexxler B.V., gevestigd te Joure, in deze voorwaarden genoemd: Wexxler.
Opdrachtgever:
de wederpartij van opdrachtnemer bij een koopovereenkomst.
Koopovereenkomst:
de overeenkomst tot verkoop en koop.
Wederpartij:
de wettelijk bevoegde natuurlijke- of rechtspersoon die via de website van opdrachtnemer danwel in
de fysieke vestiging, een of meer roerende zaken of producten koopt.
Orderbevestiging:
de bevestiging door of vanwege van Wexxler van een geaccepteerde bestelling.
Dag:
kalenderdag.
Herroepingsrecht:
de mogelijkheid voor de opdrachtgever binnen de bedenktijd af te zien van de koopovereenkomst.
Geschil:
er is sprake van een geschil als Wexxler en opdrachtgever serieus met elkaar van mening verschillen.

Artikel 2: Algemeen
1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere
koopovereenkomst tussen Wexxler en een opdrachtgever waarop Wexxler deze voorwaarden
van toepassing heeft verklaard, voor zover daarvan niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.
2. Eventuele wijzigingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze tussen
opdrachtnemer en opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing. Wexxler en opdrachtgever zullen alsdan overleggen ten einde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor
zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt
genomen.

Artikel 3: Offertes
1. De door Wexxler gemaakte offertes zijn vrijblijvend.
2. Offertes zijn geldig gedurende 14 kalenderdagen en indien de aanvaarding hiervan door de
opdrachtgever schriftelijk binnen deze 14 kalenderdagen is bevestigd, tenzij schriftelijk anders
aangegeven.
3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen
aanbod is Wexxler daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig
deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Wexxler schriftelijk anders aangeeft.
4. Een samengestelde offerte verplicht Wexxler niet tot levering van een deel van de in de
aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
1. Na ontvangst van de orderbevestiging door of vanwege Wexxler komt de koopovereenkomst tot
stand. Deze orderbevestiging kan via e- mail, internet of anderszins aan de wederpartij worden
gezonden casu quo worden verstrekt..
2. Wexxler is bevoegd zonder opgave van redenen orders te weigeren.
3. Wexxler zal zich naar beste kunnen inspannen de koopovereenkomst met zorg uit te voeren
overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
4. Indien een goede uitvoering van de koopovereenkomst dit vereist, heeft Wexxler het recht
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5. Wexxler is een groothandel in bedrijfsmeubels en interieur- en ruimtelijk ontwerp, zij verkoopt en
levert nieuwe en/of gebruikte artikelen. Gebruikte artikelen zijn niet per definitie vrij van kleine
beschadigingen, zoals gebruikssporen. De wederpartij neemt deze voor zijn eigen rekening en
risico. Grovere beschadigingen worden door Wexxler aan de wederpartij schriftelijk gemeld. De
wederpartij aanvaardt deze beschadigingen door ondertekening van de offerte danwel
bevestiging op andere wijze, zoals via e-mail. De wederpartij verliest alsdan zijn recht tot
reclame.
6. Het ongezien kopen van een artikel komt geheel voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij
partijen schriftelijk anders overeenkomen.
7. Verzendkosten van artikelen komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij partijen
schriftelijk anders overeenkomen.
8. Indien de wederpartij voor of tijdens de uitvoering van de koopovereenkomst wijzigingen en/of
aanvullingen wenst, dient hij de additionele kosten hiervan te dragen. Slechts indien de
wijziging/aanvulling door Wexxler schriftelijk geaccepteerd is, zal e.e.a. voor uitvoering in
aanmerking komen.
9. Blijkt bij de eindafrekening dat het saldo van meer- en minderwerk tot een verlaging van de
overeengekomen prijs leidt, dan kan Wexxler jegens de wederpartij additioneel aanspraak maken
op vergoeding van winstderving ter hoogte van tenminste 15% van deze vermindering.

Artikel 5: Verstrekking en wijziging gegevens
1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wexxler aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn en waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de koopovereenkomst, tijdig aan Wexxler worden
verstrekt, bijvoorbeeld middels het invullen van de gegevens via de website.
2. De opdrachtgever garandeert de juistheid en de volledigheid van de door hem bij de inschrijving
verschafte informatie en gegevens.
Mochten deze gegevens op enig moment wijzigen dan heeft de opdrachtgever de verplichting deze
wijziging(en) door te geven aan Wexxler ofwel zijn gegevens online te wijzigen.

Artikel 6: Herroepingsrecht consument
1. De consument heeft een herroepingsrecht indien hij -als consument- met Wexxler een
overeenkomst op afstand of overeenkomst buiten de verkoopruimte heeft gesloten en is alsdan
bevoegd binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de koopovereenkomst te annuleren.
2. Van gemeld herroepingsrecht is uitgesloten producten die zijn vervaardigd conform instructies
van de consument (maatwerk).
3. De consument draagt, bij het herroepen van een (deels) uitgevoerde koopovereenkomst, (naar
evenredigheid) de kosten van het reeds uitgevoerde gedeelte van de koopovereenkomst.

Artikel 7: Prijzen en prijsstijgingen
1. Wexxler vermeld haar prijzen inclusief BTW, tenzij anders aangegeven en behoudens type- en
drukfouten, in welk geval Wexxler het recht heeft voor de levering de wederpartij te informeren.
2. Wexxler behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren.
Opdrachtgever is gerechtigd tot het beëindigen van de koopovereenkomst, indien een prijsstijging
van meer dan 20% plaatsvindt.

Artikel 8: Wijzigen van de overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de koopovereenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen
tijdig en in onderling overleg de koopovereenkomst daarop aanpassen.

Artikel 9: Betaling
1. Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in euro te geschieden door storting of
overmaking op het op de factuur aangegeven rekeningnummer en wel uiterlijk binnen 14 dagen
na factuurdatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever in verzuim is.
Opdrachtgever is alsdan tot aan de dag van algehele voldoening een rente verschuldigd van 2%
per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
2. Alle buitengerechtelijke kosten die opdrachtnemer heeft in verband met de incasso van een
vordering op opdrachtgever zijn voor rekening van opdrachtgever.
3. Alle kosten die opdrachtnemer heeft in verband met een gerechtelijke procedure tegen
opdrachtgever zijn voor rekening van opdrachtgever, ook voorzover deze kosten de rechterlijke
proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij opdrachtnemer als verliezende partij in de kosten
wordt veroordeeld.
4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van
opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te
verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te
bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer
gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk
op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook
verschuldigd is, direct opeisbaar.
5. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de
werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk
verbonden voor de betaling van de verschuldigde bedragen.

Artikel 10: Garantie
1. Opdrachtgever garandeert dat de geleverde artikelen voldoen aan de gebruikelijke kwaliteitseisen
en geschikt zijn voor het doel waarvoor ze geleverd worden aan de wederpartij, vrij van
gebreken, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Het bepaalde in artikel 4 leden 4 en 5 is hier van overeenkomstige toepassing.
2. De wederpartij dient het artikel dat niet voldoet aan de overeengekomen omschrijving, op eigen
kosten in de originele verpakking te retourneren naar Wexxler.
Indien de garantieclaim van de wederpartij gegrond is, dan zal Wexxler het gebrekkige artikel
vervangen, herstellen of zorgdragen voor tijdige en correcte terugbetaling van de koopprijs aan
de wederpartij. Tevens neemt Wexxler de verzendkosten in dat geval voor haar rekening.
3. Met betrekking tot artikelen en eventuele aanspraken daarop van derden verstrekt Wexxler geen
enkele garantie van welke aard dan ook.
4. De wederpartij doet, voor zover van deze bepalingen kan worden afgeweken, afstand van haar
rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 11: Levering
1. Levering vindt plaats na betaling, zoals bedoeld in artikel 9, tenzij partijen schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
Indien en voor zover levering voor betaling wordt overeengekomen, behoudt Wexxler de
eigendom van geleverde artikelen uitdrukkelijk voor totdat de volledige koopsom is voldaan.
2. De maximale kostenloze bewaring van een bestelling bedraagt 2 weken.
3. Bij een overschrijding van een leveringstermijn heeft de wederpartij geen recht op enigerlei
schadevergoeding, ontbinding van de koopovereenkomst en/of enige andere actie jegens
Wexxler, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 12: Opschorten nakoming of ontbinding
1. Wexxler is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de koopovereenkomst
te ontbinden, indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de koopovereenkomst niet of niet volledig nakomt.
– Na het sluiten van de koopovereenkomst Wexxler ter kennis gekomen informatie en/of
omstandigheden een gegronde reden geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen
niet na zal komen.
2. Wexxler behoudt zich steeds het recht voor om schadevergoedingen te vorderen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
Wexxler is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Wexxler is uitgegaan van door
de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 14: Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten gevolge van overmacht,
danwel indien sprake is van een omstandigheid die volgens verkeersopvatting niet voor hun
rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in
de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-
voorzien, waarop Wexxler geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wexxler niet in staat is
haar verplichtingen na te komen.
3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
koopovereenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der
partijen gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder verplichtingen tot vergoeding van
schade aan de andere partij.

Artikel 16: Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Wexxler zich de
rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Wexxler bezit de intellectuele eigendom van haar website en al hetgeen daarop is geplaatst en
nog zal worden geplaatst. Ontwerpen, schetsen, foto’s of (elektronische) bestanden, blijven
eigendom van Wexxler.

Artikel 17: Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de
aard van de informatie.
3. Wexxler garandeert dat zij handelt overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 18: Bevoegde rechter en toepasselijk recht
1. De rechter in Leeuwarden is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de
kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Wexxler het recht het geschil voor te leggen aan de
volgens de wet bevoegde rechter.
2. Op elke overeenkomst tussen Wexxler en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19: Wijzigingen en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden en eventuele wijzigingen daarvan zijn te allen tijden terug te vinden op de
website www.wexxler.nl
2. Deze voorwaarden zijn te allen tijden op te vragen bij Wexxler en als pdf-bestand printbaar via de
website.
3. De voorwaarden die op iedere overeenkomst van toepassing zijn, is de versie die gold ten tijde
van het tot stand komen van die overeenkomst.